Reglement

Deelnamereglement Posbankloop Velp

ALGEMEEN

1. De Inov-8osbanktrail wordt georganiseerd door Loopgroep Jan Strijker ism de Stichting Posbankloop Velp. Het deelnamereglement Posbankloop is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp.
2. De Stichting Posbankloop Velp is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem NR 41052290.
3. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
4. Deelnemen aan de evenementen, georganiseerd en/of onder auspiciën van de Stichting Posbankloop Velp, kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan bovenvermelde evenementen betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

ALGEHELE LEIDING

5. De evenementen staan onder algehele leiding van de wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid. De Wedstrijdleider wordt aangesteld door het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp. De wedstrijdleider wordt bijgestaan door enkele assistenten.

DEELNAME

6. Deelname aan de evenementen, georganiseerd en/of onder auspiciën van de Stichting Posbankloop Velp geschiedt geheel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens, aantoonbare, grove schuld van de organisatie of een door haar aangestelde medewerker(s).
7. De Wedstrijdleider en of zijn assistenten zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de Wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door Stichting noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.

VEILIGHEID

8. Instructies/aanwijzingen van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten (Rode Kruis/EHBO), medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
9. Het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp en/of de Race-director behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “Calamiteitenplan” van de Stichting Posbankloop Velp onmiddellijk in werking.
10. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
11. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 11, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

INSCHRIJVING

12. Inschrijving voor de evenementen is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website van het evenement.
13. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
14. Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is, na aftrek van administratiekosten, mogelijk tot 4 weken voor de evenementen. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
15. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk tot 4 weken voor de sluiting van de voorinschrijving. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk mits de limiet van het aantal inschrijvingen van de betreffende afstand nog niet is behaald (zie de pagina op de website).
16. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen.
17. Deze startnummers kunnen op de wedstrijddag op het startterrein worden afgehaald tot 30 minuten voor de start.

KLASSEMENTEN

18. Indeling van de klassementen en categorieën per afstand is weergegeven op de pagina “deelnemersinformatie” van het betreffende evenement.

UITSLAGEN

19. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.
20. De uitslagen van de evenementen en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip . De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de Wedstrijdleider.
21. Uitslagen van de evenementen, worden op de website van de Posbankloop bekend gemaakt.
22. Het gebruik van een door de Stichting Posbankloop Velp voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht. (Deze chip is in het startnummer verwerkt).
23. Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.

UITSLUITINGEN

24. Het zich laten begeleiden op het parkoers is, onverschillig op welke wijze, met welk doel, of door wie dan ook, niet toegestaan.

TIJDSLIMIET

25. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een assistent van de Wedstrijdleider (fietser of loper).
26. De wedstrijdleiding heeft voor de wedstrijdonderdelen tijdslimieten ingesteld. Deelnemers die de meetpunten buiten deze tijd passeren worden uit de wedstrijd genomen. De tijdslimieten staan op de pagina “deelnemersinformatie” van het evenement aangegeven.
27. Doorlopen op eigen risico is niet toegestaan.

PRIVACY

28. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. De Stichting Posbankloop Velp garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.
29. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. bedoeld voor promotionele doeleinden van de Stichting Posbankloop Velp zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.

TENSLOTTE

30. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Posbankloop Velp, de Race-director en/of de wedstrijdleiding.
31. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten of weg te werpen buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen. Dit reglement is onverkort van toepassing op alle wedstrijdonderdelen van de Posbankloop.

Vastgesteld en ingaande op 1 januari 2014.