Algemene Voorwaarden

Deelnamereglement Posbank Trail Velp

Voor onze algemene voorwaarden & Cani Trail voorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden & Cani Trail voorwaarden zoals vermeld op onze site cairnadventures.nl. Tevens vindt u hieronder onze evenementspecifieke voorwaarden.

ALGEMEEN

Het mogen genieten van sport in een omgeving rijk aan natuur is aan regels gebonden. Het is goed om ons gezamenlijk te confirmeren aan simpele, maar voor de natuur, doeltreffende afspraken.
1. De Posbanktrail wordt georganiseerd door CAIRN Trails & Adventures.
2. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
3. Deelnemen aan evenementen, georganiseerd door CAIRN Trails & Adventures, kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan bovenvermeld evenement betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

DEELNAME

4. Wij verwachten dat de deelnemer beschikt over een goede conditie. Let op: alle afstanden zijn 100% off-road met veel klimmen en dalen in het parcours. Deelname is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoording.
5. De organisatie, uitgevoerd door CAIRN Trails & Adventures, is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen en/of ieder ander door de deelnemers beweerdelijk nadeel. Wettelijke aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het bedrag waarvoor de organisatie verzekerd is te weten 2,5 mln.

VEILIGHEID
6. Instructies/aanwijzingen van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten (Rode Kruis/EHBO), medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Bij het niet opvolgen worden deelnemers uitgesloten van deelname.
7. de organisatie en/of de Race-director behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.
8. Deelnemers volgen aanwijzingen van parcourswachters en vrijwilligers altijd op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen hierbij geen uitzonderingspositie. Met toestemming van lokale bestuurders en terreinbeheerders voert deze trail door grotendeels beschermde natuurgebieden. Wij vragen dan ook met klém geen enkele schade te veroorzaken en/of afval achter te laten. Waarneming hiervan leidt tot diskwalificatie.
9. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 7, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

INSCHRIJVING

10. Inschrijving voor de evenementen is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website tot en met donderdag 22 oktober 2020. Na-inschrijving van toepassing mits nog startnummers beschikbaar.
11. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
12. De organisatie kan i.v.m. logistieke redenen een limiet voor deelnemers aantallen instellen.
13. Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is, na aftrek van verwerkingskosten €5,00, mogelijk tot ca. 12 weken voor startdatum van de evenementen. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats. Voor de Posbanktrail 2020 is dat uiterlijk, tot 1 augustus 2020.
14. Het tussentijds zelf wijzigen van NAW gegevens is uitsluitend mogelijk tot en met zondag 31 augustus 2020. Daarna is wijzigen alleen nog mogelijk door organisatie. Hiervoor worden €3,00 administratiekosten in rekening gebracht.
15. Wijzigen naar een kortere afstand is slechts (éénmalig) mogelijk tot en met 31 augustus 2020 en alleen wanneer de limiet van het aantal inschrijvingen van de betreffende afstand nog niet is behaald. Het verschil in inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
16. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen.
17. Deze startnummers kunnen op de wedstrijddag bij start- finish Scouting Markesteen Velp worden afgehaald tot 30 minuten voor de start.

KLASSEMENTEN

18. Indeling categorieën per afstand is: MSEN VSEN|M35 V35|M45 V45|M55 V55|M65 V65

UITSLAGEN

19. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.
20. De uitslagen van de evenementen en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip .
21. Uitslagen van de evenementen, worden op de website van de Posbank Trail bekend gemaakt en op www.uitslagen.nl
22. Het gebruik van een door de organisatie voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht. (Deze chip met bij geleverde tie-wrap bevestigen op bovenzijde schoen)
23. Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.

UITSLUITINGEN

24. Het zich laten begeleiden op het parcours is, onverschillig op welke wijze, met welk doel, of door wie dan ook, niet toegestaan.

TIJDSLIMIET

25. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een assistent van de Wedstrijdleider (fietser of loper).
26. De wedstrijdleiding heeft voor de wedstrijdonderdelen tijdslimieten ingesteld. Deelnemers die de meetpunten buiten deze tijd passeren worden uit de wedstrijd genomen. De tijdslimieten staan op de pagina “deelnemersinformatie” van het evenement aangegeven.
27. Doorlopen op eigen risico is niet toegestaan.

PRIVACY

28. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie, nieuwsbrief en/of eventuele tijdsregistratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
Wij geven een deelnemerslijst bestaande uit @mail adres met naam aan betrokken terreinbeheerder en eventueel hoofdsponsor. Is dit niet gewenst dan is dit middels een mail naar info@posbanktrail.nl mogelijk om aan te geven.
29. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet tevens schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt.
30. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. bedoeld voor promotionele doeleinden voor en door CAIRN Trails & Adventures zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.

TENSLOTTE

31. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Posbank Trail in samenspraak met de Race-director en/of de wedstrijdleiding.
32.Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle wedstrijdonderdelen van de Posbank Trail.

Vastgesteld en ingaande op 1 januari 2014.